image

MET ONZE LEDEN

Als platform bevorderen we de kennisuitwisseling tussen onze leden en stemmen we af over gezamenlijke belangen. In 2019 organiseerden we de grootste Europese bijeenkomst op het gebied van natuur en drukten we gezamenlijk een groene stempel op de politieke agenda.

Platform voor Nederlandse leden

In 2019 telde IUCN 37 lidorganisaties in Nederland.

Regional Conservation Forum

Van 1 tot 3 juli kwamen ruim 320 natuurbeschermers uit Europa en Centraal-Azië in Rotterdam bijeen. Zij bespraken het nieuwe IUCN-programma voor 2020-2024 en stelden gezamenlijk de regionale prioriteiten voor de komende jaren vast. “De driedaagse bijeenkomst diende als opmaat voor het World Conservation Congress, de grootste wereldwijde bijeenkomst van natuurbeschermers die IUCN elke 4 jaar organiseert,” vertelt Carl Königel van IUCN NL. “Met meer dan 320 deelnemers was het IUCN Regional Conservation Forum voor Europa en Centraal-Azië het grootste regionale forum van alle IUCN regio’s. We zijn er trots op dat we dit evenement in Nederland mochten organiseren samen met het regionale IUCN-kantoor voor Europa en dat voor Oost-Europa en Centraal-Azië.” Relevant voor de hele wereld De bijeenkomst opende met een toespraak van Grethel Aguilar, waarnemend directeur-generaal van IUCN, die opriep op tot constructieve discussies over het concept IUCN-programma. Ze benadrukte dat de rol van de IUCN-leden cruciaal is: "IUCN-leden bieden regionale perspectieven en zorgen er daardoor voor dat onze plannen relevant zijn voor de hele wereld.” De lidorganisaties kregen tijdens het evenement de gelegenheid hun werk te presenteren en er werd dieper ingegaan op specifieke issues in natuurbescherming. Op dag twee verzorgde Natuurmonumenten vier verschillende excursies, zodat de deelnemers konden kennismaken met de Nederlandse natuur.

Inclusief IUCN Programma “Maar bovenal werden het concept IUCN Programma (2020-2024) en verschillende IUCN Moties besproken,” zegt Carl. Over een aantal zaken waren alle deelnemers het snel eens: het komende IUCN-programma moet inclusief zijn en moet ervoor zorgen dat jonge generaties ook worden betrokken. Het moet nieuwe technologieën en innovaties toepassen en sterk de nadruk leggen op communicatie, onderwijs en gendergelijkheid. Urgente acties Tijdens een high-level paneldiscussie, gemodereerd door de IUCN European Regional Director Luc Bas, gingen de sprekers in op de regionale successen en potentiële valkuilen in natuurbescherming én identificeerde men welke acties het meest urgent zijn en welk beleid gewijzigd dient te worden. Coenraad Krijger, directeur van IUCN NL, benadrukte in zijn slotwoord het gezamenlijke doel van de IUCN-leden: "als IUCN familie delen we allemaal hetzelfde doel - een groene, gezonde en mooie planeet voor iedereen en alle miljoenen levensvormen die deze wereld kent." Het evenement werd financieel ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Provincie Zuid-Holland.

Kennisuitwisseling

Als platform bevorderen we de kennisuitwisseling tussen onze leden. In 2019 kwamen verschillende onderwerpen aan bod, van fondsenwerving bij Amerikaanse donoren tot klimaatbestendige natuurtypen. Samen met de IUCN Commissie rond Educatie en Communicatie onderzochten we met zo’n dertig deelnemers van 10 lidorganisaties hoe je mensen aanzet tot duurzamer gedrag.

Kennisuitwisseling

Als platform bevorderen we de kennisuitwisseling tussen onze leden. In 2019 kwamen verschillende onderwerpen aan bod, van fondsenwerving bij Amerikaanse donoren tot klimaatbestendige natuurtypen. Samen met de IUCN Commissie rond Educatie en Communicatie onderzochten we met zo’n dertig deelnemers van 10 lidorganisaties hoe je mensen aanzet tot duurzamer gedrag.

Zo beweeg je mensen tot duurzamer gedrag

Hoe zet je mensen aan tot ander gedrag? Die vraag stond centraal tijdens een workshop gedragsverandering die we organiseerden voor onze lidorganisaties. 

Om de wereld een betere plek te maken voor mens, dier en natuur is gedragsverandering van burgers of consumenten vaak onmisbaar. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen hun honden aanlijnen in natuurgebieden, of hun tuin op zo’n manier inrichten dat dat gunstig is voor de bij?

Kleine stapjes “Je moet het mensen zo makkelijk mogelijk maken,” vertelt Peter Paul van Kempen van de IUCN Commissie rond Educatie en Communicatie, die de workshop leidde. “Mensen wíllen hun gedrag vaak wel veranderen, maar ze zitten vastgeroest in oude patronen.” Kleine stapjes is daarom het devies.

De ongeveer dertig deelnemers van 10 natuur- en milieuorganisaties leerden ook dat ze vooral goed moeten luisteren naar wat mensen uit zichzelf al willen. “Door deze wensen te vertalen naar kleine, behapbare aanpassingen zullen de gedragspatronen van mensen structureel veranderen,” zegt Peter Paul.  

Handvatten voor eigen campagnes De groep paste deze theorie toe op concrete voorbeelden uit de praktijk. Zo kwamen ze tot de conclusie dat je in een natuurgebied bijvoorbeeld bordjes kunt plaatsen die aangeven waar hondeneigenaren wél met hun honden los mogen lopen. En in plaats van mensen op te roepen hun hele tuin ‘bij-vriendelijk’ te maken, kun je een buurtinitiatief promoten waar alle buurtbewoners allemaal maar één tuintegel inwisselen voor een plant.

Met die kennis kunnen ze hun campagnes verbeteren om individuen in beweging te brengen en zo een groene, rechtvaardige wereld dichterbij te brengen.

Beleidsbeïnvloeding

Groen Europees verkiezingsdebat

Toekomstige Nederlandse Europarlementariërs willen een leidersrol van de Europese Unie bij mondiale natuurbescherming en -herstel. Dat verklaarden kandidaten van zeven partijen tijdens het Groene Europese Verkiezingsdebat dat we samen met Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds organiseerden.

Tachtig procent van onze natuur- en milieuwetgeving wordt gemaakt in Brussel. De Europese Unie speelt dus een cruciale rol als het gaat om onze natuur en ons landschap. Hoe schoon moet ons water zijn, hoe duurzaam moet de landbouw zijn, welke dieren en natuurgebieden hebben (extra) bescherming nodig? Voor al deze vragen heeft de Europese Unie regels opgesteld.

Belangrijke beslissingen In de nieuwe zittingsperiode van het Europees Parlement nemen de volksvertegenwoordigers belangrijke beslissingen. Zo moeten ze nieuwe afspraken maken over het Europese landbouwbeleid. Kiezen ze voor een hoogproductieve landbouw die zich op de wereldmarkt richt en geen ruimte biedt voor planten en dieren? Of maken ze het mogelijk dat boeren zich gaan inzetten voor natuur en landschap op hun bedrijven?

Wat willen de Europarlementariërs? Ook over de kwaliteit van ons oppervlaktewater, de jacht (op bijvoorbeeld weidevogels of wolven), de financiering van natuurherstelprojecten, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de verandering van het klimaat worden in Brussel de komende jaren belangrijke besluiten genomen.

Daarom organiseerden we in aanloop naar de verkiezingen voor het Europese Parlement een debat waarin zeven Nederlandse Europarlementariërs kleur bekenden over hun plannen rond landbouw, natuur, water en klimaat.

Kijk hier het debat terug:

Gezamenlijke aanbevelingen voor een groen beleidskader

Op 31 oktober debatteerde de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van het nieuwe Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld, die minister Kaag voor de zomer publiceerde. Samen met lidorganisaties Tropenbos International, Wereld Natuur Fonds en Wetlands International hebben wij aanbevelingen gedaan, zodat er in het nieuwe beleidskader meer aandacht is voor biodiversiteit.

We benadrukten onder andere dat vitale ecosystemen en biodiversiteit het fundament zijn voor het behalen van de doelen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken omtrent ontwikkelingssamenwerking. De effecten van klimaatverandering vormen immers de grootste bedreiging voor het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Onze aanbevelingen leidden tot een aantal specifieke Kamervragen over biodiversiteit en de ecologische voetafdruk van de Nederlandse economie. Mede daardoor is het ecologisch denken steviger verankerd in het definitieve beleidskader.

Benut stikstofcrisis als kans voor natuur

Samen met dertien natuur- en milieuorganisaties riepen we het kabinet op om de stikstofcrisis te benutten als een kans om de Nederlandse natuur te herstellen. Want daar hebben alle Nederlanders baat bij. De oproep was een initiatief van IUCN-lidorganisaties Wereld Natuur Fonds, Landschappen NL, De Natuur-en Milieufederaties, De Vogelbescherming, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Ravon, Floron, SoortenNL, Natuur & Milieu, De Vlinderstichting en IVN en van Greenpeace (geen lid van IUCN).

Meer weten over het lidmaatschap van IUCN en hoe wij vanuit de natuurbeweging beleid beïnvloeden?

Neem contact op met Carl Königel.